Od ledna 2022 do srpna 2023 je naše škola součástí programu doučování, které je realizováno v rámci Národního plánu obnovy a financováno Evropskou unií Next Generation EU.

 

Koronavirová pandemie zasáhla v uplynulých takřka dvou letech prakticky do všech odvětví života naší společnosti. Jednou z oblastí, kde se dopady pandemie velmi výrazně projevily, je školství.

Uzavření škol a opakované přechody na distanční výuku se negativně projevily na vzdělávacích výsledcích mnoha žáků a napomohly ke zvýšení vzdělanostních nerovností. Prostředkem, jenž má napomoci tyto jevy odstranit, je doučování, které je od podzimu 2021 nabízeno potřebným žákům.

To je realizováno v rámci Národního plánu obnovy (investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy) a od 1. ledna 2022 financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 

Podpora je v rámci doučování poskytována zejména těm žákům, kteří jsou výrazně ohroženi školním neúspěchem (nejčastěji s ohledem na domácí zázemí nebo obtíže s motivací), přičemž doučování může probíhat jak individuálně, tak ve skupinách. Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

 

Příklad kritérií pro výběr žáků:

 
  • Žák s vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021
  • Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání
  • Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“
  • Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Žák s odlišným mateřským jazykem

 

 

Cílem je v první řadě doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přechodem na distanční výuku.

Vyučujícími mohou v tomto případě být nejenom pedagogičtí pracovníci školy, ale též osoby bez pedagogické kvalifikace (např. studenti, vedoucí zájmových kroužků, dobrovolníci).

Podpora doučování bude pokračovat až do roku 2023.

 

Více o programu doučování naleznete na https://doucovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

 

 

 

 

 

Go to top