obrskola

Učitel Filip Schmelzer učil ve Zvoli plných 35 let. Historie staré zvolské školy, toť přehled činnosti a života tohoto vskutku zasloužilého učitele. Celý svůj život od svého mládí, až do pozdního věku své smrti zasvětil zdejší škole. Byl to nejen učitel oddaný svému povolání, ale byl znám v širém okolí jako hudebník a hudební skladatel. Zanechal po sobě na 100 vlastních skladeb kostelních i světských. Již za své činnosti v Rožmitále navázal přátelství s hudebním skladatelem a varhaníkem Janem Jakubem Rybou, jehož skladby si přinesl s sebou do Zvole a rád je zejména o vánočních mších ve zvolském kostelíku přehrával. Za tuto svojí hudební činnost byl jmenován čestným členem hudebního odboru Společnosti českého muzea v Praze i zpěváckého spolku "Horymír" v Jílovém. Za zásluhy vychovatelské obdržel 8 pochvalných dekretů od školních úřadů. Jeho vlastní knihovna obsahovala na 2 tisíce svazků předních našich spisovatelů domácích i zahraničních. V poslední době jeho působení, pokročilé stáří a hluchota mu ztěžovaly jeho obtížný úkol učitelský. Roku 1876 v předvečer jeho 50. výročí učitelování uspořádali mu zvolští občané i z okolních vesnic s žactvem dojemnou oslavu. Množství obecenstva přišlo v tento podvečer v lampionovém průvodu, vedeni kapelou pana Troníčka z Břežan, v níž účinkovali i mnozí jeho žáci. Před starou školní budovou utvořivše kolo, přehráli několik operních i světských skladeb. Poté pronesl zdravici bývalý jeho žák Štěpán Ernýgr z Okrouhla, v níž vyzdvihl zásluhy oslavence na výchově mládeže a poděkoval mu za jeho obětavou práci a popřál stálé zdraví do dalších let. Také mnoho jednotlivců se připojilo se srdečným přáním a poděkováním. Hudba pak opět zahrála a zakončila tak tuto dojemnou slavnost. Rok na to, krátce po odchodu do důchodu, dne 12. října 1877 zde ve staré škole náhle zemřel, dosáhnuv 66 let věku svého. Pochován byl na starém hřbitově při kostele ve Vraném, za velké účasti učitelstva, přátel a občanstva i jeho dřívějších i současných žáků.

Těchto několik řádek o jeho záslužné práci ve staré zvolské škole, budiž mu skromnou kytičkou na jeho zapomenutý hrob.

Po tomto zasloužilém učiteli ustanoven byl dekretem c. a k. školní rady v Karlíně zatimním učitelem, výpomocný učitel Josef Samek . Přesazen sem byl co podučitel z Pyšel. Snad že byl evangelík, přesto že byl velmi schopný, nepobyl tu dlouho. Po roce byl ustanoven správcem jednotřídní školy v Hostěradicích.

Dalším správcem školy ve Zvoli ustanoven Bohumil Truhelka ze Zbraslavi (1878-1884), jenž se účinlivě staral, aby škola se stala dvoutřídní. To se mu konečně podařilo. Ve II. třídě počalo se učiti dne 23. ledna 1883 v najaté místnosti čp. 6. (majitel Jan Casati). Téhož roku se plicní choroba řídicího učitele zhoršila a roku 1884 zemřel. Pochován byl za účasti žactva i občanů ze Zvole do rodinného hrobu na Havlíně ve Zbraslavi. Ve druhé třídě krátce vyučoval podučitel Antonín Vaňha (1884), po něm František Tesař (1884 - 1887), až do zrušení najaté třídy.

Po předcházejícím působení jako mladšího učitele na škole v Lánech a od r. 1879 až 1884 na škole v Záběhlicích, byl od 1. září 1884 jmenován správcem školy ve Zvoli učitel Josef Štulík. V něm získala zvolská škola důstojného pokračovatele a vychovatele mládeže v duchu Schmelzerově. Za jeho počátků stará škola ve Zvoli dosloužila. - Přestala vyhovovat novým úkolům, které byly již na tehdejší školu kladeny. Představitele zvolské školy zamrzelo, že v sousedním Okrouhlu byla postavena již nová škola a roku 1885 pod vedením stavitele Antonína Tenkráta dokázali okrouhelští nástavbu patra na tuto školu a otevření druhé třídy. Okrouhelská škola dosahovala již v těchto letech 90 žáků.

Ve Zvoli vyučovalo se sice ve dvou třídách, ale vyučování současně na dvou místech nevyhovovalo, nebylo kam uložit učební pomůcky a nebyl byt pro pomocného učitele. Tak za stálých snah sem nastoupivšího mladého učitele Štulíka bylo konečně docíleno, že obecní zastupitelstvo spojené obce zvolské, schválilo stavbu nové školy. Ve staré škole učilo se do 15. července 1887 do prázdnin, v kterémžto roce koupila obec budovu ve veřejné dražbě za 1600 zlatých a upravila jí na obecní dům. Roku 1891 byl odkoupen tento obecní dum za 1700 zl. patronátním úřadem dolnobřežanským, aby tak bylo získáno staveniště pro nový kostel. Patronátní úřad dal domek na vlastní útraty zbourat a veškerý materiál připadl vedle kupní ceny, obci Zvoli, jež z tohoto materiálu zbudovala nedaleko nový obecní dům nesoucí opět číslo popisné 33., který sloužil k ubytování chudých rodin až do května 1945. Po okupaci rozešly se rodiny z tohoto domku do pohraničí, kde získali nový domov a výhodné zaměstnání. Dům po úpravě se stal důstojným sídlem místního národního výboru a veřejné knihovny ve Zvoli. Na místě staré školy byl postaven a v roce 1894 vysvěcen nový kostel podle plánu stavitele svatovítského chrámu architekta Mockera. Stavbu provedl pražský architekt Hrádek.

Go to top