Název projektu:       SouLAD ve Zvolské ZŠ a ŠD

Reg. č.:                   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014407

Operační program:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:             PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva:                     VÝZVA Č. 02_18_063 ŠABLONY II – PRO ÚZEMÍ MIMO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Doba realizace:         1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Výše schválené dotace:   1 114 197,- Kč

 

V rámci této výzvy se projekt zaměří na více aktivit pro základní školu a školní družinu s cílem rozvinout kompetence pedagogů v oblasti plánování a řízení projektové výuky, personálně posílit odborné zázemí školy pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, podpořit osobnostní profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a umožnit realizaci volnočasových klubů určených pro žáky školy.

  • Z projektu budou financovány: Klub zábavné logiky a deskových her, Badatelský klub a Čtenářský klub pro žáky ZŠ a účastníky ŠD.
  • Vychovatelky ŠD projdou sérií kurzů zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, kariérové vzdělávání a kulturní povědomí a vyjádření.
  • 2 pedagogové absolvují v rámci DVPP kurzy zaměřené na čtenářskou gramotnost a metody, techniky a strategie kritického myšlení.
  • Po dobu 2 let bude hrazen na poloviční úvazek školní asistent pro ZŠ, který bude v dopoledních hodinách pomáhat učitelkám základní školy při práci se žáky.
  • Každá třída ZŠ absolvuje ve spolupráci učitele s externím odborníkem 1 projektový den.
  • Účastníci školní družiny se zúčastní projektových dnů v ŠD i mimo ŠD. Plánování, realizace i reflexe proběhne se zapojením odborníka z praxe.
  • V rámci projektu bude rodičům žáků školy nabídnuta možnost účastnit se odborně zaměřených tematických setkání týkajících se aktuálních témat (inkluze, čtenářství, styly učení apod.)

Go to top