Školská rada (dále ŠR) umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy.Školskou radu zřizuje zastupitelstvo Obce Zvole. Ustavující zasedání Školské rady se uskutečnilo 10. ledna 2005.

Kompetence Školské rady
Podle zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění), §168

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 7. projednává inspekční zprávy České školní ispekce

 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Členství ve Školské radě
Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. V současné době pracuje Školská rada v následujícím složení:

 • zástupci obce: Mgr. Monika Neužilová - členka

 • zástupci rodičů: Ondřej Krupička - předseda - 725 418 103

 • zástupci školy:Mgr. Jaroslava Kreisingerová - místopředsedkyně

 

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 

Zápis ze školské rady konané 5. října 2023

Přítomní:     Mgr. Lucie Strejcová

                     Mgr. Jaroslava Kreisingerová

                     Mgr. Monika Neužilová

                     p. Ondřej Krupička

1. Schválení výroční zprávy.

Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2022/23.

2. Projednání změn ve školním vzdělávacím plánu.

Úpravu školního vzdělávacího plánu bylo třeba provést vzhledem ke změně podmínek výuky informatiky.

3. Schválení školního řádu.

 Ve školním řádu nebyly provedeny žádné změny. Byl schválen.

4. Stav instalace a provozu tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo stále není v provozu. Instalace a uvedení do provozu se očekává v průběhu měsíce října.

5. Úpravy školní zahrady.

Bylo požádáno o úpravu betonových truhlíků u vchodu do školy, o úpravu zeleně na pozemcích školy a o opravu oplocení.

6. Částečné ohrazení pozemku mezi ŠD a SČZ (zahrádkářů).

Ředitelka informovala radu o domluvě s předsedou zahrádkářů panem Seidlem o instalaci plotu mezi pozemkem školní družiny a domkem zahrádkářů.

7. Projednání změny stanovení úplaty ve školním a závodním stravování.

Od 1. 1. 2024 stanoví výši úplaty zřizovatel. V závislosti na této změně projednána žádost o navýšení rozpočtu na mzdy zaměstnanců zajišťujících závodní stravování (cca 25. 000,-Kč).

8. Seznámení školské rady se situací ve ŠD.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě ŠD nemohly být přijaty všechny děti.

Kapacita dodržena. Vytvořeno jedno sdílené místo.

9. Školská rada seznámena s problémy v 1. B třídě a s postupem školy při jejich řešení.

 

       

5. 10. 2023                                                zapsala: J. Kreisingerová

 

Zápis ze školské rady konané 8. června 2023

Přítomní:     Mgr. Lucie Strejcová

                     Mgr. Jaroslava Kreisingerová

                     Mgr. Monika Neužilová

                     p. Ondřej Krupička

1. Informace ředitelky o výsledcích auditu

Auditor provedl audit účetní uzávěrky sestavené na základě účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2022 a přílohy této účetní uzávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.  Bylo konstatováno, že hospodaření školy je bez závad. V závěrečné zprávě nebyla uvedena žádná výtka.

2. Informace ředitelky o dotazníkovém šetření SCIO.

Rodiče, žáci i pracovníci školy anonymně odpovídali na otázky týkající se spokojenosti se školou. Výsledky ukázaly nadprůměrné hodnocení školy všemi zúčastněnými. Rodiče obzvláště kladně hodnotili komunikaci s třídním učitelem, způsob předávání důležitých informací, pedagogické schopnosti vyučujících a s tím související úroveň výuky.

3. Stav instalace a provozu tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo, které přislíbil zřizovatel nainstalovat, by mělo být umístěno během prázdnin.

   

9. 6. 2023                                                zapsala: J. Kreisingerová

 

Zápis ze schůze školské rady konané 19. 9. 2022

Přítomni:

p. Ondřej Krupička

p. Monika Neužilová

p. Jaroslava Kreisingerová

přizvána p. ředitelka Lucie Strejcová

 

1. Školská rada schválila výroční zprávu a školní řád.

2. Umístění a integrace žáků ukrajinské národnosti. Počty těchto žáků ve třídách:

                        1. třída - 1

3. třída - 2 

4. třída - 1

5. třída - 2

3. Opět projednáván rozpočet na elektřinu. Rozpočet nebyl navýšen, čeká se na montáž čerpadel. Předpokládané dodání koncem října.

4. Umístění absolventů 5. tříd. Informace pro rodiče: Vyčkat na výsledky komunálních voleb, zejména s ohledem na situaci ve Vraném nad Vltavou.

 

Ve Zvoli 20. 9. 2022                             Zapsala: J. Kreisingerová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 6. 2022

Přítomní členové:   Ondřej Krupička

                               Jaroslava Kreisingerová

                               Monika Neužilová

Jako host:               Lucie Strejcová

 

Program:

1. Zápis do 1. třídy.

2. Přijímání ukrajinských dětí.

3. Umístění dětí z pátých tříd.

4. Rozpočet.

 

1. Zápis do první třídy proběhl opět hravou formou 20. 4. 2022. Zapsáno bylo 25 žáků, přijatých 22 žáků.

2. Ukrajinské děti budou do školy přijímány dle kapacitních možností školy a jednotlivých ročníků. Zápis proběhne 22. 6. 2022 od 14.00 do 17.00hod. Vedení školy zajistilo překladatelku. Předpokládaný počet je 14 dětí.

3. Umístění žáků z pátých tříd. Podařilo se opět uzavřít dohodu se ZŠ ve Zdiměřicích, kam odchází 12 žáků. Rada zároveň prodiskutovala možnost zlepšení dopravní obslužnosti pro tyto děti, od příštího roku budou posíleny autobusové spoje Dolní Břežany – Zdiměřice.

Na gymnázia byli přijati 3 žáci.

Do ZŠ v Jílovém přecházejí 2 žáci /dle bydliště/, do ZŠ ve Vraném 1 žák, na ZŠ Na Líše 2 žáci, do ZŠ TGM 1 žákyně, 1 žák bude navštěvovat soukromou školu pro žáky s SPU Integrál v Praze, 2 žáci se stěhují.

4. Rozpočet. V důsledku mezinárodní situace a prudkého nárůstu cen došlo k dvojnásobnému navýšení výdajů za elektřinu. Hlavním problémem je velmi nákladné el. vytápění školní budovy. Paní ředitelka seznámila s tímto stavem zástupce obce. Vedení obce situaci zvážilo, vyzvalo školu k úsporám a zároveň schválilo investici do zakoupení tepelného čerpadla, aby se snížila energetická náročnost vytápění budovy.

 

Ve Zvoli 18. 6. 2022                         Zapsala: J. Kreisingerová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 23. 9. 2021

 Přítomní:  Ondřej Krupička předseda ŠR, zástupce rodičů

                    Monika Neužilová, zástupce OÚ

                    Jaroslava Kreisingerová, zástupce pedagogů

                    Lucie Strejcová - ředitelka školy, host

                    Miroslav Stoklasa – starosta obce, host

Školská rada projednala tyto body:

1. Výroční zpráva. Školská rada projednala a jednohlasně schválila výroční zprávu za školní rok 2020/21.

2. Školní řád. Pro stávající školní rok i nadále platí školní řád schválený radou v loňském roce.

3. Diskuse – spádová škola. První dojmy žáků a rodičů ze ZŠ Zdiměřice, která je od letošního roku smluvně naší spádovou školou.

4. Školní psycholog. Projednání potřebnosti školní  psycholožky  a zachování jejího působení na škole i v dalším školním roce, zejména s ohledem na financování této funkce.

5. Stavba nové školy. Informace p. starosty o výstavbě nové školy. Rozhodnutím MŠMT byla obec Zvole zařazena do dotačního programu „Prstenec II“, na výstavbu plně organizovaných základních škol. S výstavbou školy by se mělo započít v roce 2023.

 

Ve Zvoli  23. 9. 2021             zapsala: J. Kreisingerová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 11. 2020

Přítomni:   Ondřej Krupička – předseda

Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

Mgr. Monika Neužilová

Mgr. Lucie Strejcová – jako host

Ing. Miroslav Stoklasa – jako host

 

Školská rada projednala tyto body:

 

 1. Volba zapisovatele. Zvolena p. Kreisingerová.
 2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady. Předsedou byl zvolen pan Krupička, místopředsedkyní paní Kreisingerová.
 3. Seznámení s jednacím řádem školské řady. Jednací řád byl schválen.
 4. Školská rada projednala rozpočet školy na rok 2021.
 5. Ředitelka podala radě zprávu o hospodaření školy.
 6. Různé
 1. Provoz školy, hygienická opatření… od 30. 11. 2020.
 2. Projednání možností spádové školy. Dohodnuto, že jednání pana starosty budou směrována na Prahu 12.
 3. Doplnění generátoru ozónu do školní družiny.
 1. Informace pro zákonné zástupce a učitele o organizaci školní výuky do konce kalendářního roku.

 

Ve Zvoli: 26. 11 2020

Zapsala: Jaroslava Kreisingerová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. 10. 2020

Přítomni:   Mgr. Monika Neužilová – předsedkyně

                  Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Ing. Miroslav Stoklasa – člen rady

                  Mgr. Lucie Strejcová – jako host

                      

Schválení výroční zprávy za školní rok 2019/2020.

      Školská rada prodiskutovala výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020 a znění této zprávy schválila.

Školní řád

      Školská rada projednala změny ve školním řádu školy. Jednalo se zejména o změny, které byly vyvolány zavedením distančního vzdělávání a povinné účasti na něm.

Volby do školské rady

         Školská rada konstatovala blížící se konec svého mandátu v dosavadním složení a pověřila ředitelku školy k vypsání a organizaci voleb z řad rodičů a pedagogických pracovníků. Volby do školské rady se uskuteční v průběhu listopadu 2020 dle platného volebního řádu.  

         Informace o konání voleb do školské rady a způsobu přijímání kandidatur z řad rodičů budou umístěny na webových stránkách ZŠ Zvole, na školních vývěskách a v elektronických žákovských knížkách všech žáků.  

Informace od ředitelky školy

      Učitelský sbor je stabilní. Škola provedla všechna potřebná opatření (objednávka techniky, proškolení všech učitelů) k zajištění distanční výuky. Škola je připravena v případě potřeby přejít na distanční výuku.

  

Ve Zvoli

12. 10. 2020                                                           zapsala: Monika Neužilová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. 10. 2019

Přítomni:   Mgr. Monika Neužilová – předsedkyně

                  Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Mgr. Lucie Strejcová – jako host

    

Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019.

      Školská rada prodiskutovala výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019 a znění této zprávy schválila.

ŠVP-ŠD

      Školská rada projednala úpravu školního vzdělávacího programu pro školní družinu.

Školní řád

      Školská rada projednala změny ve školním řádu školy. Jednalo se zejména o změny, které byly vyvolány oddělením mateřské školy od školy základní.

Inspekční zpráva

        Školská rada projednala inspekční zprávu z inspekce školy, která proběhla v červnu 2019.

Informace od ředitele školy

      Učitelský sbor je stabilní. V září byla otevřena nová tělocvična a školní družina pro detašované pracoviště v Ohrobci.

  

Ve Zvoli

15. 10. 2019                                                           zapsala: Monika Neužilová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 11. 2018

Přítomni:   Mgr. Monika Neužilová – předsedkyně

                  Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Mgr. Lucie Strejcová – jako host

                  Ing. Miroslav Stoklasa – jako host

     

Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018.

      Školská rada prodiskutovala výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018 a znění této zprávy schválila.

Informace od zřizovatele školy:

 • Starosta obce informoval o budoucí změně člena školské rady jmenovaného zřizovatelem. Současný zástupce zřizovatele (paní Eva Březnová) vzhledem k tomu, že již není členkou zastupitelstva obce, podá rezignaci na členství v Radě školy.
 • Starosta přislíbil vedení školy zpřístupnění asfaltového oválu na budoucím zvolském sportovišti pro potřeby výuky tělesné výchovy. Vyznačení vzdáleností pro běh po vzájemné dohodě zajistí.
 • Obec počítá s navýšením objemu rozpočtu školy – umožní tak škole výměnu dosluhujících dataprojektorů a počítačů.

Informace od ředitele školy:

 • Učitelský sbor je stabilní, na jaře půjde jedna paní učitelka na mateřskou dovolenou a je potřeba za ni najít náhradu
 • V Dolních Břežanech byla zpracována inovativní metodika výuky tělesné výchovy na prvním stupni základní školy. ZŠ Zvole se do tohoto projektu zapojila a stala se tak pilotní školou tohoto projektu.  

 

Ve Zvoli

13. 11. 2018                                                           zapsala: Monika Neužilová

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 1. 2018

 

Přítomni: Mgr. Monika Neužilová – předsedkyně

                  Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

                  Mgr. Eva Březnová – členka

                  Mgr. Lucie Strejcová – jako host

                  Mgr. Lucie Kalousová – jako host

 1. Volba místopředsedy a předsedy. Rada školy zvolila do funkce předsedy školské rady p. Moniku Neužilovou a do funkce místopředsedy 

p. Jaroslavu Kreisingerovou

 

 1. Schválení jednacího řádu. Školská rada prodiskutovala jednotlivé body jednacího řádu, jednací řád schválila.

 

 1. Seznámení členů školské rady s projektem MAP II. Školská rada odsouhlasila, že se škola do tohoto projektu zapojí.

 

 1. Rada jednala o možnostech realizace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

 

Ve Zvoli

25. 1. 2018                                                           zapsala:    Jaroslava Kreisingerová

 

 

Dne 23. 11. 2017 se uskutečnily řádné volby do školské rady. Zákonní zástupci nezletilých žáků zvolili paní Mgr. Moniku Neužilovou.

Zástupcem pedagogických pracovníků se stala paní Mgr. Jaroslava Kreisingerová a zástupcem zřizovatele byla jmenována paní Mgr. Eva Březnová.

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 24. 10. 2017

 

Přítomni:    

Vladimír Hudousek – předseda

Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

Lucie Strejcová – jako host

Lucie Kalousová – jako host

Miroslav Stoklasa – jako host

Omluveni:   Eva Březnová – členka

1/ ŠR schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/17 a Školní řád bez připomínek.

2/ ŠR konstatovala blížící se konec svého mandátu v dosavadním složení a pověřila ředitelku školy k vypsání a organizaci voleb z řad rodičů a pedagogických pracovníků. Volby do školské rady se uskuteční 23. 11. 2017 dle platného volebního řádu. Informace o konání voleb do školské rady a způsob přijímání kandidatur z řad rodičů budou umístěny na webových stránkách ZŠ Zvole, na školních vývěskách a v elektronických žákovských knížkách všech žáků.  

3/ ŠR byla ředitelkou ZŠ seznámena s personálními změnami v ZŠ.

4/ Ředitelka ZŠ a zřizovatel poděkovali ŠR za práci v uplynulém volebním období.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 22. 3. 2017

 

Přítomni:

Vladimír Hudousek – předseda

Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

Eva Březnová – členka

Lucie Strejcová – jako host

Jitka Kahounová – jako host

Miroslav Stoklasa – jako host

1/ ŠR vzal na vědomí informaci o novele školského zákona, která od r. 2020 stanoví povinnost přijmout do MŠ dítě starší dvou let. MŠ Zvole bude tomuto závazku schopna dostát v případě výstavby nové budovy MŠ.

2/ ŠR apeluje na zřizovatele ZŠ a MŠ, aby soustavně a koncepčně vyvíjel kroky k získání dotace a zahájení výstavby nové MŠ.

3/ Starosta M. Stoklasa informoval ŠR o aktuální situaci v plánování výstavby nové MŠ. Obec Zvole opětovně požádá Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT o dotaci na výstavbu. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách obce Zvole.

4/ ředitelka ZŠ L. Strejcová informovala ŠR o podání žádosti (MŠMT) na podporu výuky. Cílem žádosti je získat finanční prostředky k zabezpečení kvalifikovaných osobních asistentů pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistenti budou určeni pro MŠ i ZŠ s účinností od září 2017 (tzv. Šablony).

5/ ŠR vzala na vědomí personální situaci v pedagogickém sboru MŠ a ZŠ. V současné době je tabulkový počet pedagogů naplněný.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

 

 

 

                                                  Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 4. 10. 2016

 

Přítomni:

Vladimír Hudousek – předseda

Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

Eva Březnová – členka

Lucie Strejcová – jako host

Lenka Lorencová – jako host

Miroslav Stoklasa – jako host

1/ SŘ projednala a vzala na vědomí změny ve školním vzdělávacím programu ZŠ a MŠ Zvole.

2/ ŠR schválila bez připomínek výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

3/ ŠR vzala na vědomí informaci starosty M. Stoklasy o dokončení rekonstrukce sociálního zařízení (WC pro učitele a žáky) v základní škole. Do konce roku 2016 budou v ZŠ a MŠ probíhat jen běžné údržbové práce.

4/ Starosta M. Stoklasa informoval ŠR o aktuální situaci v plánování výstavby nové MŠ. Obec Zvole opětovně požádá Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu. Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách obce Zvole.

5/ ředitelka ZŠ L. Strejcová informovala ŠR o záměru vybudovat v podkroví školní budovy učebny pro praktickou výuku (dílny apod.). O financování projektu bude rozhodnuto zřizovatelem.

6/ ŠR vzala na vědomí informaci o přijetí kvalifikované kuchařky do školní kuchyně.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

                                                         

 

                                                      Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 27. 1. 2016

 

Přítomni:

Vladimír Hudousek – předseda

Jaroslava Kreisingerová - místopředsedkyně

Lucie Strejcová – jako host

Lenka Lorencová – jako host

Miroslav Stoklasa – jako host

Omluveni: Eva Březnová – členka

1/ L. Strejcová informovala ŠR o setkání ředitelů ZŠ středočeského kraje, které se konalo v budově ZŠ v Ohrobci dne 22. 1. 2016. Ředitelé vyslovili velké uznání představitelům obcí Zvole a Ohrobec při spolupráci na zřízení detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ v Ohrobci.

2/ ŠR vzala na vědomí informaci L. Strejcové o zápisu do 1. tříd ZŠ Zvole, který se uskuteční  10. 2. 2016. V současné době je evidováno 40 dětí a předpokládá se otevření dvou prvních tříd v Ohrobci a ve Zvoli. Kritéria pro přijetí budou stejná jako v předchozím roce. Díky dostatečné kapacitě se předpokládá přijetí všech přihlášených dětí.

3/ ŠR vzala na vědomí informaci L. Lorencové o plánovaném zápisu do MŠ Zvole, který se koná 23. 3. 2016. Doposud je přihlášeno 97 dětí a díky navýšené kapacitě MŠ o třídy v Ohrobci, budou všechny přihlášky uspokojeny. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v minulém roce.

4/ ŠR vyslechla informaci M. Stoklasy o plánované rekonstrukci prostor WC v ZŠ Zvole. Proběhne v době letních prázdnin a bude plně dokončena k 1. 9. 2016. Předpoklad investice je cca 500 tisíc Kč. Probíhá výběr firmy, která provede rekonstrukci.

5/ M. Stoklasa informoval ŠR o stavu příprav výstavby nové budovy MŠ ve Zvoli. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách obce Zvole. V roce 2016 bude podána opětovná žádost o dotaci na výstavbu MŠ.

6/ V. Hudousek informoval ŠR o vzniku Místního akčního plánu (MAP) pro vzdělávání při Místní akční skupině (MAS) Dolnobřežansko. Do projektu je zapojeno 77 škol v regionu ORP Černošice včetně ZŠ a MŠ Zvole. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje předškolní, základní vzdělávání a zájmové  

neformální vzdělávání. Projekt je naplánován na 22 měsíců (1. 2. 2016 – 30. 11. 2017) s celkovým rozpočtem 4 mil. Kč. Více informací lze získat na www.mas-dolnobrezansko.cz. 

 

 

Zapsal: Vladimír Hudousek

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 8. 9. 2015

 

Přítomni:

Vladimír HUDOUSEK, předseda

Jaroslava KREISINGEROVÁ, místopředsedkyně

Eva BŘEZNOVÁ, členka

Lenka LORENCOVÁ, jako host

Lucie STREJCOVÁ, jako host

Jitka KAHOUNOVÁ, jako host

Miroslav STOKLASA, jako host

 

1/ Ředitelka ZŠ informovala ŠR o průběhu rekonstrukce detašovaného pracoviště ZŠ v Ohrobci. Dvě třídy MŠ detašovaného pracoviště v Ohrobci jsou v plném provozu.

Nové  prostory pro ZŠ v Ohrobci mají být otevřeny v měsíci říjnu 2015. V tomto měsíci se má realizovat i přesun I. B z provizorních prostor školní družiny ZŠ Zvole do Ohrobce.

2/ Ředitelka ZŠ informovala ŠR o provedení mimořádného zápisu do MŠ dne 31. 8. 2015.  Kladně byly vyřízeny všechny žádosti o přijetí pro děti s trvalým pobytem ve Zvoli

a Ohrobci. Z důvodu nedostatečné kapacity školní jídelny jsou obědy pro děti umístěné v Ohrobci dováženy ze ZŠ Vrané. Dopolední a odpolední stravování je zajištěno školní kuchyní ZŠ Zvole.

3/ Ředitelka ZŠ informovala ŠR, že z důvodu zvýšení počtu žáků, bude žádat zřizovatele

o navýšení rozpočtu. Navýšené finanční prostředky (cca 200 tisíc Kč) budou určeny zejména na pokrytí výdajů na stravování.

4/ ŠR vzala na vědomí zprávu ředitelky ZŠ o probíhající intenzivní spolupráci mezi vedoucí školní jídelny a MUDr. Hájkovou s cílem ozdravění jídelníčku školní kuchyně. Rodičům bude ze strany ZŠ nabídnuta osvěta formou přednášek s besed o zdravé výživě.

5/ Vedoucí učitelka MŠ informovala starostu obce o nutnosti opravit vstupní schodiště (rozrušený povrch schodů od mrazu).

6/ Starosta obce informoval ŠR o probíhající opravě vstupních dveří do ZŠ

(celková rekonstrukce zabezpečení a zámků u dveří).

7/  Ředitelka ZŠ a vedoucí učitelka MŠ seznámily ŠR s přehledem nabídky zájmové a mimoškolní výchovy (zájmové kroužky). Bylo konstatováno, že všechny zájmové kroužky probíhají mimo pracovní dobu kmenových zaměstnanců MŠ a jsou plně v souladu s platnou legislativou.

8/ Starosta obce informoval ŠR o plánované výstavbě nové MŠ. Veškeré aktuální informace jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce.

9/ Školská rada zhodnotila plnění zadaných úkolů z posledního jednání dne 20. 5. 2015

 – bez připomínek. Úkoly jsou splněny nebo plněny průběžně.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

předseda Školské rady

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 20. 5. 2015

 

Přítomni:

Vladimír HUDOUSEK, předseda

Jaroslava KREISINGEROVÁ, místopředsedkyně

Eva BŘEZNOVÁ, členka

Lenka LORENCOVÁ, jako host

Lucie STREJCOVÁ, jako host

Irena KRUPIČKOVÁ, jako host

 

1/ředitelka ZŠ informovala ŠR o výsledcích zápisu do I. tříd ZŠ Zvole. Celkem bylo přijato 40 dětí, počítá se s otevřením dvou I. tříd ve Zvoli a v Ohrobci (detašované pracoviště ZŠ Zvole v bývalém objektu OÚ).

2/ vedoucí učitelka MŠ informovala ŠR o rozšíření kapacity v MŠ. Od září 2015 budou otevřeny celkem 4 třídy MŠ o celkové kapacitě 97 dětí. Kromě pravidelného zápisu do MŠ proběhne mimořádný zápis v měsíci srpnu 2015, kdy budou přijaty i ty děti, které byly v prvním zápisu odmítnuty. Dle předpokladu budou dodatečně přijaty všechny děti, mající trvalý pobyt ve Zvoli nebo Ohrobci.

3/ ŠR vzala na vědomí informaci ředitelky ŽS a vedoucí kuchyně o zahájení spolupráce s holistickou terapeutkou MUDr. Soňou Hájkovou, která se bude podílet na dlouhodobé strategii ozdravění jídelníčku školní kuchyně.

4/ ŠR vzala na vědomí informaci vedoucí učitelky MŠ o provedení zabezpečení plotu a samostatného vchodu v areálu MŠ.

5/ Školská rada zhodnotila plnění zadaných úkolů z posledního jednání dne 16. 1. 2015

 – bez připomínek. Úkoly jsou splněny nebo plněny průběžně.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

předseda Školské rady

 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Zvole ze dne 16. 1. 2015

 

Přítomni:

Vladimír HUDOUSEK, předseda

Jaroslava KREISINGEROVÁ, místopředsedkyně

Lenka LORENCOVÁ, jako host

Lucie STREJCOVÁ, jako host

Omluveni:

Eva BŘEZNOVÁ, člen (nemoc)

 

1/ Školská rada se sešla poprvé k jednání v obměněném složení po volbách, které proběhly v měsících listopadu a prosinci 2014.

2/ Na návrh ředitelky školy se uskutečnila nominace kandidátů na předsedu a místopředsedu školské rady a následné veřejné hlasování.

Zvoleni byli:

Mgr. Vladimír Hudousek – předseda

Mgr. Jaroslava Kreisingerová – místopředsedkyně

3/ Školská rada schválila svůj jednací řád.

4/ Školská rada vzala na vědomí informaci ředitelky školy o zápisu do 1. třídy ZŠ, který se koná 3. 2. 2015, zápis do MŠ se uskuteční 1. 4. 2015. Kriteria pro přijetí do ZŠ a MŠ jsou stejná jako v předchozích letech (viz zápisy z jednání ŠR).

5/ Školská rada zhodnotila plnění zadaných úkolů z posledního jednání dne 23. 9. 2014 – bez připomínek. Úkoly jsou splněny nebo plněny průběžně.

 

Zapsal:

Vladimír Hudousek

předseda Školské rady

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Go to top